• Bilang kasapi ng pamilya ng NEDA at ng bansang ito,
  Kami ay nangangakong ipagtanggol ang Saligang Batas
  At ang mga simulain ng bansang nabubuklod sa pagkakaisa.

  Tungkulin namin ang bumalangkas ng mga planong pangkaunlaran
  At tiyakin ang pagpapatupad ng mga ito
  Ay makatutugon sa mga layunin ng pambansang kaunlaran.

  Sa pagtupad ng tungkuling iniatang sa amin,
  Kami ay gagabayan ng mga alituntunin
  Ng pribadong pagkukusa at pagsasalita ng kapangyarihan
  Upang makamit ang pakikipagtulungan ng higit na marami sa proseso ng pag-unlad.

  Sa patnubay ng aming pananalig sa Diyos at ang inspiradong liderato
  Ang aming magiging tatak bilang isang institusyon sa pagpapaunlad
  Ay itatatag sa pagkakaisa
  At sa katapatan, propesyonalismo, at kahusayan
  Ng bawat isang tauhan.

  Kami ay walang ikukubli sa aming gagawin
  At patuloy na susunod
  Sa pinakamataas na antas ng tuntunin
  Ng paglilingkod sa bayan
  Sapagkat ang amin ay isang mapagkalingang tanggapan
  Laging handang tumulong sa pangangailangan ng bawat kasapi
  Habang nagsisikap para sa pangkalahatang kagalingan.

 • As members of the NEDA family and of this nation,
  We are committed to uphold the Constitution
  And the ideals of a nation united.
  Ours is the task to formulate development plans
  And ensure that plan implementation
  Achieves the goals of national development.
  In the performance of our mandate,
  We shall be guided by the principles
  Of private initiative and devolution of powers
  That greater people participation in the
  Development process may be achieved.
  Guided by our faith in God and an inspired leadership,
  Our hallmarks as a development institution
  Shall be founded on unity and solidarity
  And on the integrity, professionalism and
  Excellence of each and every staff.
  We shall be transparent in all our actions
  And continue to adhere to the highest
  Tenets of public ethics.
  For ours is a caring agency responsive
  To the needs of every member,
  While working for the welfare of all.

Source: https://www.neda.gov.ph/about-neda/